InnerConnect

Praktijk voor Reflexzonetherapie, Haptonomie en Massagetherapie


Your Subtitle text

Contact & Privacy

Contactgegevens

Alida (Lia) Kranenburg, eigenaresse van InnerConnect

Correspondentie- en bezoekadres: InnerConnect, Broekstraat 8, 
5373 KE  Herpen

Tweede bezoekadres: InnerConnect, paramedisch centrum Fysiofit Vught, Industrieweg 26, 5262 GJ Vught


Telefoon nummer: 0486 415753

Mobiel: 06 1219 8814

Email: lia@InnerConnect.nl

 

KvK-nummer: 17258636


Consult op afspraak

Consulten zijn op basis van afspraak. 


Openingstijden

Dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ochtend

10 – 12

09 – 12Gesloten *Gesloten

Middag

13 – 18

Avond

19 – 21:30

Gesloten

*) := tot en met vrijdag 12 juli 2019 geopend zoals op donderdagen

 

Beroepsvereniging

InnerConnect is volwaardig lid van de beroepsvereniging VBAG: 
InnerConnect is daarmee:
- erkend door zorgverzekeraars
- geregistreerd in het hbo-register
In het contact met cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ. 

Annulering

Wilt u een afspraak annuleren, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit minstens 24 uur van tevoren te doen? Zo kan de vrijgekomen plaats eventueel door een ander ingevuld worden. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.


Bereikbaarheid

Bereikbaarheid locatie Herpen per auto

Vanuit Nijmegen (A50):
Neem afslag 17-Ravenstein naar N277 richting Ravenstein/Herpen/Schaijk
Sla rechtsaf richting de Dorpenweg/de N277 (borden naar N277/Herpen/Schaijk)
Ga rechtdoor op de Dorpenweg/de N277
Zie verder: Rijd richting Herpen/praktijk

Vanuit Oss (A50):
Neem afslag 17-Ravenstein richting Ravenstein/Herpen/N277
Zie verder: Rijd richting Herpen/praktijk

Rijd richting Herpen/praktijk:
Sla rechtsaf naar de Erfsestraat
Ga bij de rotonde rechtdoor naar De Beers
Weg vervolgen naar de Sint Sebastianusstraat
Weg vervolgen naar de Rogstraat
Sla rechtsaf naar de Broekstraat
Aan uw rechterzijde vindt u de praktijk op huisnummer 8


Bereikbaarheid locatie Herpen per Openbaar Vervoer

Deze praktijklocatie is matig goed bereikbaar per openbaar vervoer. 
Het dichtstbijzijnde NS station is Ravenstein. Dit is 3,3 km van de praktijk (6 minuten per auto/taxi; 10 minuten per fiets; 40 minuten lopend). Vanaf daar is er een busdienst. Deze rijdt ieder uur en alleen door de week overdag.

Aankomst op NS Station Ravenstein: 
Vanuit richting Nijmegen voor aansluiting op busdienst Arriva: 34 minuten over ieder heel uur.
Vanuit richting Den Bosch voor aansluiting op busdienst Arriva: 26 minuten over ieder heel uur.

Vervolgens per bus (Arriva): 
Vertrek vanaf Bushalte Station in Ravenstein (bij NS Station): 37 minuten over ieder heel uur. 
Aankomst bij bushalte Kruisstraat/Broekstraat in Herpen: 55 minuten over ieder heel uur.
Vanaf de bushalte bij de kruising van Rogstraat en Kruisstraat/Broekstraat loopt u binnen 2 minuten naaar de praktijk (meteen voorbij de eerste zijstraat rechts).


Bereikbaarheid locatie Vught per auto

Vanuit Den Bosch (A2):
Neem afslag 24-Vught richting Vught/St. Michielsgestel
Sla rechtsaf naar de Haldersebaan
Zie verder: Rijd richting praktijk

Vanuit Eindhoven (A2):
Neem afslag 24-Vught richting Vught
Sla linksaf naar de Haldersebaan
Zie verder: Rijd richting praktijk

Rijd richting praktijk:
Sla linksaf naar de Glorieuxlaan
De Glorieuxlaan draait naar links en wordt de Laagstraat
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Industrieweg
Aan uw linkerzijde vindt u de praktijk op huisnummer 26 (neem ingang links van het gebouw bij Fysiofit Vught op 26a)


Bereikbaarheid locatie Vught per Openbaar Vervoer

Deze praktijklocatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer. 
Het dichtstbijzijnde NS station is Vught. Dit is 1,3 km van de praktijk (5 minuten per auto/taxi; 5 minuten per fiets; 16 minuten lopend). 

Lopend via Stationsstraat en Spoorlaan:
Loop naar het zuidoosten op de Stationsstraat
Sla rechtsaf om op de Stationsstraat te blijven
Flauwe bocht naar links om op de Stationsstraat te blijven
Sla rechtsaf naar de Sint Elisabethstraat
Sla linksaf naar de Spoorlaan
Sla rechtsaf naar de Molenstraat
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Industrieweg
Aan uw rechterzijde vindt u de praktijk op huisnummer 26 (neem ingang links van het gebouw bij Fysiofit Vught op 26a)Overige activiteiten
Naast gediplomeerd Massagetherapeut, Reflexzonetherapeut en Sportmasseur ben ik ook Huidspecialiste en aangesloten bij ANBOS (beroepsorganisatie schoonheidsspecialisten) en in het bezit van de ANBOS Acné Specialisatie. Verder heb ik de specialisatie Dermatologie van U-Consultancy gevolgd voor het eerder herkennen van huidafwijkingen en beter doorverwijzen naar huisarts en/of dermatoloog. Voor mijn niet-therapeutische activiteiten op het terrein van Facelift Massage, Acné Behandelingen en Huidverbetering verwijs ik naar mijn website www.faceliftmassage.nu.
Privacyverklaring voor cliёnten

InnerConnect hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacypolicy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

InnerConnect doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. InnerConnect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat InnerConnect in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden verder op deze pagina toegelicht;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Toestemming wordt gevraagd door het tekenen van een behandelovereenkomst met een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. Deze is in de praktijk ook aanwezig;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Elektronische gegevens worden bewaard met een sterk wachtwoord. Papieren gegevens worden bewaard achter fysieke sloten;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die worden vastgelegd en verwerkt:

InnerConnect  brengt de volgende gegevens van u in kaart als u bij ons binnenkomt voor een behandeltraject:

 • Document type en nummer (wettelijk verplicht)
 • Geslacht (wettelijk verplicht)
 • Achternaam (wettelijk verplicht)
 • Voorletters (wettelijk verplicht)
 • Voornaam
 • Geboortedatum (wettelijk verplicht)
 • Adres gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: naam van de partner/contact persoon, ouder en/of voogd.
 • Naam van de Huisarts (wettelijk verplicht)
 • Naam van de Verwijzer (indien van toepassing en anders dan de huisarts) (wettelijk verplicht)
 • Status van behandelingen en vorderingen
 • Gegevens verzekering en Polisnummer

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken, overleg en/of nota’s.

Naam verzekeraar en polisnummer cliёnt - indien van toepassing - worden conform de richtlijnen van de beroepsvereniging VBAG en koepelorganisatie RBCZ of brancheorganisatie ANBOS in geval van acnébehandelingen opgenomen in de factuur om consulten door de cliёnt bij de zorgverzekeraar te laten declareren.

Dossiergegevens

Hierin staan alleen de gegevens welke noodzakelijk zijn voor het adequaat behandelen van de cliёnt. De gegevens die worden vastgelegd hebben alleen betrekking klachten, activiteiten en voortgang van de cliёnt.

Wetten en beroepscodes die van toepassing zijn op mijn werk

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de beroepscodes van mijn beroepsvereniging VBAG, brancheorganisatie ANBOS en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk.

Wie ziet de gegevens in ?

Alleen InnerConnect heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens en dossiergegevens in te zien. Dit alles om het behandelproces zo efficiënt mogelijk te maken (zowel behandelingen als het maken van afspraken) of de facturatie juist te laten verlopen. InnerConnect en een eventuele waarnemer van de praktijk hebben een geheimhoudingsplicht. In geval van samenwerking met of doorverwijzing naar andere behandelaren zoals fysiotherapeuten en huisartsen wordt de cliёnt altijd om toestemming gevraagd om de van toepassing zijn de dossiergegevens te delen met deze behandelaren.

Hoe lang worden de gegevens bewaard ?

Dossier gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk). Mocht een cliënt aangeven dat hij/zij wil dat deze gegevens eerder verwijderd worden dan zullen wij erop wijzen dat in principe alle gegevens bewaard dienen te worden. Bent u dan nog steeds van mening dat wij deze gegevens dienen te verwijderen dan zullen wij u vragen dit schriftelijk aan ons te vragen waarna wij al uw persoonlijke gegevens zullen verwijderen.

Beveiliging

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Wij werken samen met de volgende instantie voor het verwerken van uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Alleen uw naam is zichtbaar en er worden geen medische gegevens gedeeld met deze partij.  

 • Dhr. A. Beuker, fiscalist/accountant, tevens Functionaris Gegevensbeheer. Dhr. A Beuker en zijn staf zullen enkel toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor zij ingezet worden.
 • In geval van een datalek zullen wij u zo snel mogelijk informeren conform de binnen de AVG gestelde eisen.

InnerConnect werkt niet samen met ondernemingen die gegevens verwerken buiten de EU.

.

Klachtenregeling

InnerConnect is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of klachten heeft dan kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen InnerConnect, contactpersoon: Alida (Lia) Kranenburg via 0486 415753 (vaste telefoon), 06 1219 8814 (mobiele telefoon) of lia@InnerConnect.nl.

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij de betreffende klachtenfunctionaris. Bij klachten op het terrein van massagetherapie kunt u terecht bij De Geschillencommissie. Op www.geschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

TCZ

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg                    

InnerConnect is ingeschreven in het RBCZ-register en valt onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

ANBOS

Bij klachten op het terrein van huidverbetering kunt u terecht bij: www.klachtenloket-zorg.nl.

Indiening klacht

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliёnt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het praktijkadres van InnerConnect. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.